Elektronické faktury

Elektronické faktury

Čím dál častěji se setkáváme s elektronickými fakturami, zatím ještě v menší míře zastoupené v moři faktur. Bezesporu jsou elektronické faktury levnější, skladnější a rychleji doručitelné. Co musí obsahovat elektronická faktura? A co s takovu fakturou? To se pokusíme nastínit v tomto článku.

Odeslaná elektronická faktura ještě není daňovým dokladem. Tím se stává v okamžiku vytištění a podpisem osoby, která fakturu zaúčtovala a archivovala. Elektronické faktury, které tisknout nechceme, založíme do elektronického archivačního systému, který musí být digitálně podepsaný.

Elektronické faktury nemusí obsahovat razítko a podpis vystavovatele.

Náležitosti elektronické faktury

Elektronická faktura, stejně jako ta tištěná, musí obsahovat zákonem stanovené údaje

Označení

 • Označení „Faktura“ používají neplátci DPH. „Daňový doklad“ nebo „Faktura – daňový doklad“ používají plátci DPH.
 • Jedinečné pořadové číslo dokladu.

 Identifikační údaje dodavatele

 • Název firmy nebo jméno a příjmení fyzické osoby
 • Sídlo nebo místo podnikání
 • DIČ – je li plátce DPH
 • Není li plátce DPH, uvede tuto skutečnost také
 • Větu o zápisu v rejstřících, např. Firma zapsaná v OR vedeného Krajským soudev v Ostravě, oddíl C, vložka 58153
 • Datum vydání a splatnosti
 • Datum zdanitelného plnění – je li faktura určena plátci DPH

 Údaje o objednateli

 • Minimálně by mělo být uvedeno jméno nebo název a adresa toho, komu je faktura určena

Ostatní

 • Předmět plnění
 • Dohodnutou částku
 • Způsob úhrady (u platby převodem číslo účtu a variabilní symbol platby)

Elektronické proformy / zálohové faktury

Proformy / zálohové faktury, ať už tištěné nebo elektronické, NEJSOU daňovými doklady, nemusí mít rozepsáno DPH. Proforma / zálohová faktura předchází Faktuře nebo Daňovému dokladu. 

Zákony

Pro úplnost uvádíme část Obchodího zákoníku a Zákonu o účetnictví:

Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.

§ 13a Obchodní listiny

(1) Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen „internetové stránky“) uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen „identifikační číslo“); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen.

(2) Na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo jeho organizační složky je zahraniční osoba povinna uvádět údaje podle odstavce 1 a dále i údaj o zápisu podniku nebo jeho organizační složky do obchodního rejstříku, včetně spisové značky. Jde-li o osobu, na níž se vztahuje § 21 odst. 5, uvádí stejné údaje jako česká osoba nezapsaná v obchodním rejstříku podle odstavce 1.

(3) Na objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a na internetových stránkách týkajících se podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku zahraniční osoby nemusí být uveden údaj o zápisu zahraniční osoby do evidence podnikatelů ve státě, jehož právem se zahraniční osoba řídí nebo v němž má bydliště, pokud toto právo zápis do takové evidence neukládá nebo neumožňuje.

 

Pro plátce DPH – Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.

§ 11 Účetní doklady

§11(1) Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat

a) označení účetního dokladu,

b) obsah účetního případu a jeho účastníky,

c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,

d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,

e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d),

f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

Skutečnosti podle písmen a) až f), které se týkají jednoho účetního dokladu, mohou být obsaženy na více účetních záznamech. Skutečnosti podle písmen b) a c) se mohou týkat více účetních případů. V těchto případech musí účetní záznam i účetní doklad obsahovat identifikátor, kterým lze nezaměnitelně určit vzájemnou vazbu mezi účetním záznamem a účetním dokladem, včetně souvisejících skutečností. Podpisový záznam podle písmene f) může být společný pro více účetních dokladů.

 

§11 (2) Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle § 8 odst. 5.

 

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *