Všeobecné soutěžní podmínky

 

I. Úvodní ustanovení

1.1  Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen Soutěžní podmínky) je, stanovit závazná pravidla, podle kterých budou probíhat soutěže provozované na webových serverech a / nebo tištěných médií Pořadatele.

1.2  Vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami, nestanoví-li jinak konkrétní podmínky dané Soutěže či oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech a / nebo tištěných médií Pořadatele.

II. Definice použitých pojmů

2.1  Pořadatelem soutěže (dále jen „soutěž“) je Artikul System s.r.o. , IČ: 02580381 se sídlem č.p. 240, 739 51 Dobrá., vedená u Krajského soudu v Ostravě  oddíl C 58153 (dále jen “pořadatel”).

2.2  Média provozovaná a vydávaná Pořadatelem jsou specifikována na oficiálních webových stránkách Pořadatele – artikul.cz

2.3  Soutěžícím je osoba, která je Uživatelem či Čtenářem, který se zúčastní Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

2.4  Výhercem Soutěže je Uživatel či Uživatelé, který/ří zodpověděl/i správně soutěžní otázku uvedené v Soutěži a splnil/i podmínky dané určité soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.5  Výhercem Soutěže je Uživatel, který zodpověděl správně soutěžní otázku, anebo se přiblížil nejblíže svým odhdadem v Soutěži a splnil podmínky dané soutěže, přičemž výherní podmínky jsou vždy stanoveny ve vyhlášení dané konkrétní soutěže. Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

2.6  Vyhlášení soutěže je oznámení o konání Soutěže, uveřejněné Pořadatelem na příslušném médiu, a řídí se podle těchto Soutěžních podmínek.

2.7  Za Začátek Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný při Vyhlášení soutěže jako datum začátku soutěže.

2.8  Za Konec Soutěže je považován den, který je uvedený a specifikovaný jako datum ukončení Soutěže ve Vyhlášení Soutěže.

III. Obecná pravidla

3.1  Soutěží pořádaných Pořadatelem se mohou účastnit všichni Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, s výjimkou zaměstnanců a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků.

3.2  Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba, která je starší 18 let a má trvalý pobyt na území České republiky, nebo osoba starší min. 15 let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.

3.3  Soutěže se účastnit nemohou osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

3.4  Soutěž je považována za zahájenou jejím Vyhlášením na Serverech Pořadatele, nebo uvedením datumu Začátku soutěže.

3.5  Soutěžící se do Soutěže může zapojit splněním podmínek vyhlášené soutěže zodpovězením soutěžní otázky po registraci na www.artikul.cz a přihlášení se na stránky Pořadatele,  a tím se stává aktivním Soutěžícím.

3.6  Výhra je u jednotlivých soutěží předávána Pořadatelem nejpozději do 60 dnů od určení Výherce, a to buď osobním převzetím nebo zaslání elektronickou poštou – e-mailem nebo poštou na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Tím je splněna povinnost předání výhry Výherci.

3.7  Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou.

3.8  Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

3.9 Výhru nelze vymáhat soudní cestou a nelze ji vyplatit v penězích.

IV. Práva a povinnosti soutěžícího

4.1  Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

4.2  Soutěžící je v rámci těchto podmínek povinen dát Pořadateli k dispozici, tj. uvést úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

4.3  Soutěžící, který se stal Výhercem, je povinen reagovat na výzvu Pořadatele do 5 pracovních dnů. V opačném případě nárok na výhru zaniká.

4.4  Komunikace – oznámení výhry ze strany Pořadatele, proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. zasláním  e-mailu s oznámením o výhře a případně dalšími pokyny.

4.5  případě že výherce nebude na výzvu reagovat do 5 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního výherce, který na výzvu nereagoval.

4.6  Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoli újmu.

V. Práva a povinnosti Pořadatele

5.1  Pořadatel má povinnost informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 14 pracovních dnů od ukončení Soutěže, a to telefonicky a / nebo prostřednictvím e-mailu, který Výherce v rámci soutěže uvedl.

5.2  Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním, a to buď osobním předáním Výherci v provozovně Pořadatele nebo odesláním na poštovní adresu uvedenou Výhercem nebo odesláním elektronickou poštou e-mailem, na emailovou adresu Výherce, kterou uvedl v rámci soutěže.

5.3  Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

5.4  Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž změnit, pozastavit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným a / nebo neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. Pokud nastane takováto situace nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

5.5  Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a / nebo programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

6. VI. Osobní údaje

6.1  Veškeré údaje a data získaná od Soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Soutěžící potvrzuje, že je srozuměn zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.

6.2  Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje Soutěžících nebudou předávány žádné třetí osobě, která není v jakékoliv spojitosti s Artikul system s.r.o. Soutěžící souhlasí s tím, že v případě výhry budou jeho data obsahující jeho jméno, příjmení a město, mohou být uveřejněna na webových portálech Pořadatele. Tyto data mohou být doplněna audiovizuálním záznamem.

6.3  Soutěžící tímto souhlasí se zasíláním informací o nových soutěžích, i reklamních sdělení Pořadatele a třetích osob s Pořadatelem spolupracujících. V takovém to případě budou zprávy zasílány ze systému Pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1  Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnou legislativou, zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl s těmito podmínkami prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

7.2  Pořadatelmáprávonapřípadnouzměnua/nebodoplněnítěchtoSoutěžníchpodmíneka v takovémto případě oznámí Pořadatel změny upozorněním ve svém mediu či médiích.

7.3  Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 29.9.2015

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *